Харьковское общество психоанализа и психотерапии
Харьковское общество психоанализа и психотерапии
Харьковское общество психоанализа и психотерапии
Харьковское общество психоанализа и психотерапии

Устав Харьковского общества психоанализа и психотерапии

Харьковское общество психоанализа и психотерапии создано вследствии реорганизации Харьковского областного психоаналитического общества, функционирующего более 15 лет, зарегистрировано 22.02.2010 Министерством юстиции Украины


С Т А Т У Т

Громадської організації

«ХАРКІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПСИХОАНАЛІЗУ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ»


м. Харків - 2010 р.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “Харківське товариство психоаналізу та психотерапії” створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян".

1.2. Громадська організація “Харківське товариство психоаналізу та психотерапії” (далі - організація) є неприбутковою організацією, яка об'єднує на добровільних засадах громадян - спеціалістів у галузі медицини, психології, педагогіки та соціальної допомоги.

1.3. Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів (учасників), самоврядування, законності та гласності.

1.4. Організація має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Харківській області.

1.5. Організація діє на основі Конституції, чинного законодавства України та даного Статуту.

1.6. Повна назва Організації: українською мовою - Громадська організація “Харківське товариство психоаналізу та психотерапії”;російською мовою – Общественная организация «Харьковское общество психоанализа и психотерапии».

1.7. Скорочена назва Організації: українською мовою –ГО «ХТПП»; російською мовою –ОО «ХОПП».

1.8. Організація не є юридичною особою та легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до легалізуючого органу.

Центр може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.

1.9. Організація має власний бланк для листування.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Організації є захист прав та законних інтересів членів шляхом сприяння всесторонньому вивченню, розвитку та впровадженню психоаналітичних знань в роботі фахівців медичних, педагогічних та соціальних закладів, популяризація психоаналізу.

2.2. Основними завданнями Організації є:

- репрезентація та захист законних інтересів своїх членів у державних та суспільних організаціях;

- внесення пропозицій до органів державного управління;

- організація навчальних програм, конференцій та семінарів з психоаналітичної психотерапії та психоаналізу;

- розповсюдження інформації, що до психоаналізу, психоаналітичної психотерапії, психологічної грамоти;

- розвиток активного співробітництва з психоаналітичними організаціями України, а також із закордонними психоаналітичними об`єднаннями.

3. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для забезпечення своєї діяльності Організація:

співпрацює на договірних засадах з органами державної влади та місцевого самоврядування, з іншими громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами, у тому числі із закордонними;

здійснює випуск безкоштовної просвітницької продукції;

організує та проводить безкоштовні навчальні та просвітницькі заходи.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІІ

4.1. Членство в Організації може бути тільки індивідуальним.

4.2. Індивідуальними членами Організації може бути кожний громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства, які досягли 18-ти річного віку, які визнають Статут Організації, беруть участь у реалізації завдань Організації,та використовують психоаналітичні знання та методи роботи у своїй професійній діяльності, мають психологічну , медичну , соціологічну або педагогічну освіту.

4.3. Прийом у члени Організації здійснюється відповідно до заяви особи, та рекомендацій двох членів організації. Прийом здійснюється рішенням зборів членів Організації простою більшістю, а між зборами – рішенням Ради Організації з наступним затвердженням черговими зборами членів Організації простою більшістю.

Рада Організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації.

4.4. Члени Організації зобов`язані:

неухильно дотримуватись цього Статуту;

сприяти виконанню Організацією її завдань;

4.5. Члени Організації мають право:

брати участь у вирішенні питань діяльності Організації:

обирати керівні органи Організації і бути обраними до них;

оскаржувати неправомірні дії виборних осіб Організації до Ради;

4.6. Вихід членів Організації здійснюється на підставі заяви членів.

4.7. Виключення з членів організації проводиться відповідно до рішення загальних зборів у випадку здійснення моральних збитків Організації або інших грубих порушень діючого Статуту.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Загальні збори членів Організації.

5.1.1. Вищим керівним органом Організації є загальні збори членів Організації. Загальні збори є легітимними, якщо на них присутні не менше як 50% членів Організації.

Загальні збори очолює Голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

Загальні збори скликаються Радою Організації за необхідністю, але не рідше як раз на рік.

Позачергові загальні збори скликаються за ініціативою Ради Організації, на вимогу Голови Організації, або на вимогу не менше як 30% членів Організації.

Про скликання чергових загальних зборів Рада Організації оголошує не пізніше, ніж за місяць до початку їх роботи.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів Організації.

Загальні збори мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Організації.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Організації, присутніх на зборах.

5.1.2. Винятковими повноваженнями загальних зборів є:

прийняття Статуту і внесення змін до нього;

вибори Голови Організації;

вибори Заступника Голови Організації;

вибори членів Ради Організації

визначення основних напрямків внутрішньої і зовнішньої діяльності Організації;

заслуховування і затвердження звітів Ради ;

вирішення питань, що пов'язані з реорганізацією або ліквідацією Організації.

5.2. Рада Організації.

5.2.1. Керівним органом Організації в період між загальними зборами є Рада в складі 3 членів.

Рада обирається терміном на два роки. Організаційне керівництво Радою здійснює Голова Організації.

Своє перше засідання Рада Організації проводить не пізніше, ніж через два тижні після її обрання.

Рада Організації проводить свої засідання не рідше одного разу у 12 місяців. Засідання Ради є правомочним, якщо в її роботі беруть участь усі члени Ради.

Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Рада Організації:

заслуховує інформацію Голови Організації про поточну діяльність Організації;

затверджує план поточної роботи Організації;

забезпечує постійну роботу з членами Організації;

вивчає і узагальнює громадську думку стосовно Організації і діяльності Організації;

популярізує діяльність Організації через засоби масової інформації;

пропонує зміни та доповнення до Статуту;

5.2.2. Голова Організації є вищою виборною особою Організації, яка здійснює виконавчо-розпорядчі та представницькі функції;

Голова Організації:

представляє Організацію у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

без доручення діє від імені Організації;

організує виконання рішень загальних зборів та Ради Організації;

здійснює організаційне керівництво Організацією і Радою;

підписує рішення загальних зборів і Ради Організації;

виносить питання на розгляд загальних зборів і Ради Організації;

5.2.3. Заступник Голови Організації є членом Ради Організації.

Заступник Голови Організації має право представляти Організацію у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

Заступник Голови Організації діє за дорученням Голови Організації:

виконує роботу, пов'язану із забезпеченням організаційної діяльності Організації;

у разі відсутності Голови Організації тимчасово виконує його обов'язки;

видає у межах своєї компетенції розпорядження, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Рішення Голови Організації є обов'язковими для виконання Заступником Голови Організації.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.

6.2. Організація не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю Організації здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.

6.4. Організація оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

 7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація має право вступати в міжнародні об'єднання, брати участь в їх діяльності, підтримувати прямі контакти й зв'язки з іноземними організаціями та іншими установами.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ

8.1. Єдиним статутним документом Організації є його Статут.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Загальні Збори .

8.3. При затвердженні Статут підписують Засновники Організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Організації або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо).

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація або ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, прийнятим не менше ніж двома третинами присутніх членів, або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.3. При реорганізації Організації сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступника.